Tworzymy rozwiązania zorientowane na użytkownika

Badamy

Można opierać się na doświadczeniu, intuicji lub zgadywać i ryzykować. My działamy inaczej. Kiedy tworzymy rozwiązania – badamy ich odbiorców. Sprawdzamy, jak ludzie i firmy funkcjonują, jak podejmują decyzje, doświadczają, używają rzeczy i czego potrzebują, by lepiej działać i realizować swoje cele. Dzięki temu proponujemy skuteczne i niepowtarzalne produkty, usługi i strategie rynkowe.

Współczesny świat składa się z niezliczonych ekosystemów. Branże, rynek pracy, opieka zdrowotna, edukacja, mieszkalnictwo szczególnie mocno wpływają na siebie nawzajem. W EGO obserwujemy, analizujemy i wyjaśniamy procesy społeczne i gospodarcze. Prowadzimy także ewaluacje polityk publicznych, które wspierają rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, rozwój infrastruktury i polityki społecznej na poziomie krajowym i regionalnym.

Badamy różne branże i dziedziny życia w ujęciu makro. Obserwujemy, analizujemy i wyjaśniamy procesy społeczne i gospodarcze. Na przykład takie, które dotyczą innowacyjności przedsiębiorstw, polityki społecznej czy rynku pracy. Z wyników naszych badań korzystają podmioty sektora administracji publicznej i przedsiębiorstwa, aby ocenić swoje szanse i zagrożenia na rynku oraz planować i wdrażać działania strategiczne.  

Pomagamy instytucjom – które tworzą i realizują programy publiczne – odpowiedzieć na pytania:  

 • czy dany program uwzględnia rzeczywiste potrzeby odbiorców?  
 • co można poprawić, żeby dany program realizować sprawniej?  
 • czy program zadziałał i dlaczego? 

Prowadzimy ewaluacje polityk publicznych, które mają wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność, rozwój infrastruktury, współpracy terytorialnej i polityki społecznej na poziomie krajowym i regionalnym.  

Badamy zarówno efekty programu, jak i procesy i systemy ich wdrażania.  

Wykorzystujemy do tego pełen katalog metod badawczych: jakościowych, ilościowych i ewaluacyjnych, jak ewaluacja kontrfaktyczna czy ewaluacja oparta na teorii. Szczególnie bliskie jest nam podejście ewaluacji zorientowanej na wykorzystanie. Badania przygotowujemy i prowadzimy z myślą o tym, kto i w jakim celu będzie korzystał z ich wyników. 

Ponieważ projektujemy rozwiązania, które mają odpowiadać na faktyczne potrzeby użytkowników, zaczynamy od ich poznania. Koncentrujemy na tym, żeby jak najwięcej dowiedzieć się o użytkownikach, ich postawach, zachowaniach i otoczeniu, w jakim funkcjonują. Dzięki temu projektujemy rozwiązania na podstawie danych, a nie intuicji i przekonań klientów i badaczy.  

W badaniach potrzeb wykorzystujemy różne metody jakościowe: 

 • deklaratywne – jak wywiady indywidualne i grupowe, 
 • etnograficzne – jak obserwacje, service safarinetnografia, 
 • angażujące odbiorców – jak design probes. 

Celem tych badań jest odkryć ukryte potrzeby osób, które badamy, oraz sposób, w jaki funkcjonują w swoim otoczeniu. Interesują nas zarówno ich obecne, jak i przyszłe potrzeby i wybory. Gdy je poznajemy, zyskujemy wiedzę i inspirację i możemy dostosować rozwiązania do potrzeb grup docelowych.  

Gdy obserwujemy i badamy zachowania, stosujemy model analityczny. Pozwala on nam: 

 • systematycznie obserwować i mapować zachowania osób, które korzystają z produktów lub usług, oraz  
 • kategoryzować bariery, jakie blokują lub ograniczają pożądane zachowanie tych osób.   

Badając zachowania najczęściej szukamy odpowiedzi na sześć pytań: 

 • what – co, czyli jakie zachowanie nas interesuje, 
 • when – kiedy dane zachowanie występuje lub nie występuje, 
 • where – gdzie dane zachowanie występuje, 
 • how – jak przebiega zachowanie, 
 • with whom – z kim nasz użytkownik ma do czynienia, 
 • in what context – w jakiej sytuacji użytkownik zachowuje się w określony sposób. 

Kiedy badamy zachowania, nie wynajdujemy koła od nowa. Najpierw przeszukujemy źródła naukowe, raporty, inne badania, żeby sprawdzić, czy ktoś już badał i opisał taki problem jak nasz. Jeżeli mamy informacje, technologię, czas i pieniądze – sięgamy po quasi-eksperymenty. Dzięki nim dowiadujemy się, czy dane zjawisko rzeczywiście występuje. Wykorzystujemy też etnografię, która pozwala nam zgłębić przyczyny zachowań. Dzięki jej narzędziom możemy zachować dystans i obserwować naturalne zachowania. Choć rzadziej sięgamy po scenariusze, to słuchamy również tego, co mówi nam sam użytkownik. 

Nasze działania koncentrujemy na użytkownikach rozwiązań, które pomagamy projektować. Mamy przy tym świadomość, jak szybko zmienia się świat, a wraz z nim zachowania, działania i przyzwyczajenia ludzi. Wiemy też, że musimy dostosować nasze źródła i metody zbierania danych i insightów do tych zmian. Dlatego aby lepiej rozumieć naszych klientów i grupy docelowe, sięgamy nie tylko po klasyczne metody badawcze. Wykorzystujemy też takie metody, jak netnografia i analiza semiotyczna. 

Netnografia polega na tym, że obserwujemy zachowania użytkowników w przestrzeni wirtualnej. Badamy zasoby internetowe: grupy, portale społecznościowe, blogi, treści foto i wideo, które ludzie umieszczają w sieci. W ten sposób poszukujemy dominujących tematów, emocji, trendów. 

Analiza semiotyczna polega na tym, że szukamy kodów kulturowych i dyskursów – zarówno dominujących obecnie w kulturze, jak i takich, które dopiero się pojawiają i zapowiadają zmianę 

Rozpocznij współpracę z nami!