Nazwa Projektu:

Dobre praktyki we współpracy transgranicznej

Skontaktuj się

Z przyjemnością przedstawiamy bazę dobrych praktyk w projektach Interreg 2014-2020 z udziałem Polski. Jej celem jest promowanie najlepszych nowatorskich rozwiązań oraz zachęcanie do ich kapitalizacji ponownego ich wykorzystania i rozwijania w nowych projektach.

Baza dobrych praktyk jest skierowana do wszystkich organizacji publicznych i prywatnych, które planują realizację projektów ze środków publicznych lub prywatnych, w tym: jednostek samorządu terytorialnego i organizacji im podległych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych.

Dla każdego z opisanych rozwiązań oprócz podstawowych informacji o projekcie, w bazie można znaleźć opis efektu projektu, jego użyteczności, opis dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. W bazie opisy efektów projektów zostały podzielone tematycznie na obszary:

  • edukacja i podnoszenie kompetencji na rynku pracy
  • zachowanie i ochrona środowiska
  • kultura i turystyka
  • transport i mobilność
  • ochrona zdrowia

i przypisane do jednego z trzech obszarów horyzontalnych: współpraca instytucji, badania naukowe, zaawansowane technologie, innowacje oraz przedsiębiorczość.

Baza jest produktem badania, jakie zrealizowaliśmy w 2022 roku na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego celem była identyfikacja efektów projektów zrealizowanych w ramach programów Interreg oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), które posiadają szczególny potencjał w zakresie kapitalizacji-  – tj. ponownego wykorzystania lub rozwoju, w tym zastosowania w szerszej skali w innych programach EWT, a także innych programach realizowanych w ramach polityki spójności lub programach krajowych wdrażanych w Polsce.

Rozpocznij współpracę z nami!