Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ocena efektów działań Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

Opis projektu badawczego

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadzono badanie „Ocena efektów działań Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 0i,10iiii oaz 10iv – przegląd śródokresowy”. Celem ewaluacji była ocena dotychczasowych efektów realizowanych w ramach badanych Priorytetów, weryfikacja trafności przyjętych założeń dotyczących kierunków, obszarów i form realizowanego wsparcia sformułowanych na etapie projektowania programu, ocena postępu realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników produktu i rezultatu. Wynikiem ewaluacji jest zestaw rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków, obszarów i form wsparcia realizowanych w POWER, dla których MEN pełni rolę Instytucji Pośredniczącej.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top