Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Opis projektu badawczego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  zrealizowano badanie „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WPS 2014-2020 dla potrzeb przeglądu środowiskowego w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Celem ewaluacji było dokonanie oceny postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych RPO WS 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z zapisów ram i rezerwy wykonania.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top