Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Opis projektu badawczego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadzono badanie „Ewaluacja wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (2014-2020)”. Celem ewaluacji była ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z udzielaniem wsparcia jednostkom naukowym, firmom zamierzającym realizować projekty B+R lub dokonywać inwestycji w infrastrukturę B+R, a także firm otoczenia biznesu. Wynikiem ewaluacji jest zestaw rekomendacji mających na celu poprawę skuteczności wybranych działań RPO WM.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top