Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Ewaluacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opis projektu badawczego

Na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju konsorcjum firm EGO i LBE zrealizowało badanie „Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest kluczowym instrumentem ukierunkowanym na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Jego strategicznym celem jest zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Szacowany wkład POIR w osiągnięcie docelowej wartości BERD (w 2023 r.) wynosi 15,92%. Oprócz wzrostu nakładów przedsiębiorstw na B+R twórcy Programu założyli, że jego realizacja będzie miała wpływ również na wartości innych wskaźników ze statystyki publicznej. Celem ewaluacji było dokonanie oceny postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych/osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegóły projektu

  • Tagi 2018
Back to Top