Rozpocznij badanie - skontaktuj się z nami »

Aktualizacja dokumentu: „Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina – Dzieci – Praca”

Opis projektu badawczego

Aktualizacja dokumentu: „Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina – Dzieci – Praca” poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań i ekspertyz

Badanie podzielone zostało na następujące etapy w kontekście celów szczegółowych zamówienia:

  • Przeprowadzenie diagnozy stanu demograficznego województwa łódzkiego oraz prognoza trendów demograficznych w województwie łódzkim w najbliższej perspektywie (do 2020 oraz d 2050) oraz analiza sytuacji społecznej w regionie w zakresie głównych problemów społecznych
  • Opracowanie analizy SWOT dla województwa łódzkiego
  • Usystematyzowanie i weryfikacja celów szczegółowych Planu w kontekście ich lokalnego, regionalnego i krajowego zasięgu, powiązanie celów o zasięgu regionalnym z zadaniami i celami zawartymi w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, w projekcie Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz SRWŁ 2020, a także aktualizacja proponowanych działań i kierunków interwencji na poziomie regionalnym
  • Aktualizacja wskaźników służących monitorowaniu zmian demograficznych
  • Aktualizacja zadań Regionalnego Obserwatorium Społeczno-Demograficznego
  • Aktualizacja planu finansowego i harmonogramu działań oraz inne niezbędne aktualizacje Planu
  • Wykonanie planu badań i ekspertyz (zakres, pytania badawcze, koszty) niezbędnych do aktualizacji Planu i zgodnych z podstawowymi programami i strategiami na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim – obejmującego okres 2015 – 2022.

Wykonawca: EGO s.c.

Zamawiający: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Szczegóły projektu

  • Klient Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  • Tagi 2015
Back to Top